Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží internetového obchodu www.stavebnice4u.cz

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") právnické osoby MANO Trade, s.r.o., se sídlem na adrese Kladská 1/84, 50003 Hradec Králové, IČ: 03161544, DIČ: CZ03161544 (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, konečným spotřebitelem (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován prodávajícím na internetové adrese www.stavebnice4u.cz (dále jen „www.stavebnice4u.cz").
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.stavebnice4u.cz. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo ke změnám v obchodních podmínkách, tj. k jejich pozměňování či doplňování. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na www.stavebnice4u.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. stavebnice4u.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty spolu se všemi souvisejícími poplatky. Nabízené zboží a ceny za zboží zůstávají v platnosti pouze po tu dobu zveřenění na www.stavebnice4u.cz či po dobu, která je uvedena na www.stavebnice4u.cz. Toto ustanovení neomezuje prodávajícího uzavřít kupní smlouvu individuální.
 3. stavebnice4u.cz na svých stránkách informuje o nákladech na dodání a balení zboží. Tyto informace jsou platné pro dodávky zboží v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Toto ustanovení neomezuje prodávajícího sjednat s kupujícím individuální podmínky o nákladech na dodání a balení zboží.
 4. Kupující objedná zboží vyplněním objednávkového formuláře: vyplní osobní údaje na www.stavebnice4u.cz, v němž zkontroluje zboží, jež přidal do elektronického nákupního košíku, zvolí způsoby přepravy a platby a zaškrtnutím výjádří souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek. Odesláním tohoto formuláře souhlasí kupující s uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou a vzniká doručením přijetí objednávky, která je prodávajícím zaslána kupujícímu na email, který uvedl v objednávce.
 5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 6. Prodávající se zavazuje neprodleně po obdržení objednávky od kupujícího potvrdit kupujícímu přijetí objednávky prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou kupující uvedl v objednávce (dále jen „email").
 7. Prodávající si vyhrazuje právo požádat prostřednictvím kontaktních údajů, jež kupující zadal v objednávce (email, telefon) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo informovat kupujícího prostřednictvím kontaktních údajů, které kupující zadal v objednávce (email, telefon) o změnách v dostupnosti či ceně u zboží objednaného kupujícím a umožnit tak kupujícímu rozhodnout se, zda bude mít o objednané zboží nadále zájem a bude trvat na objednávce, či zda se rozhodne od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující nevyjádří souhlas s výše uvedenou změnou, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a prodávající je povinen toto rozhodnutí kupujícího akceptovat. V případě odstoupení od smlouvy se prodávající zavazuje zaslat kupujícímu prostřednictvím emailu o tomto potvrzení o odstoupení od kupní smlouvy.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které mohou vzniknout kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku ve spojitosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení či na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

III. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 IV. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu za zboží a případné náklady, které jsou spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  a) v hotovosti na dobírku, a to v místě určeném kupujícím, které uvedl v objednávce;
  b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 773833653/2010 pro CZK, nebo na účet 31615446/ 2010, IBAN: CZ0820100000000031615446 pro EUR platby, vedeném u FIO banka, a.s., přičemž tento typ platby je možný při každé objednávce;
  c) bezhotovostně platební bránou ComGate, kdy tento způsob je možný při každé objednávce.
 2. Náklady spojené s dopravným a balným je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou, a to ve smluvené výši (dále jen "cena objednávky"). 
 3. V případě, že kupující zvolí platbu dobírkou, je cena objednávky splatná při převzetí zboží.
 4. V případě, že kupující zvolí bezhotovostní platbu, je cena objednávky splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. Prodávající má právo na změnu ceny zboží v případě, že cena prodávaného zboží je zcela jiná, než obvyklá cena u daného produktu, případně popis produktu je zcela jiný, než je samotný název daného produktu. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován.
 6. Pokud kupující zvolí bezhotovostní platbu, je povinen uhradit cenu objednávky společně s uvedením variabilního symbolu platby, který obdrží emailem od prodejce v platebních pokynech po uzavření kupní smlouvy. Cena objednávky je považována při bezhotovostní platbě za uhrazenou v okamžiku, kdy je takto připsána na účet prodávající
 7. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu celé ceny objednávky ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případech, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (dle č II.7. těchto obchodních podmínek).
 8. Slevy, které prodávající případně poskytne kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat.
 9. Prodávající vystaví o platbách prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (dále jen „fakturu"). Prodávající vystaví fakturu kupujícímu poté, co kupující uhradí cenu objednávky a zašle ji kupujícímu emailem na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

 

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od ní v zákonné lhůtě 14 dnů odstoupit. Prodávající se však musí o rozhodnutí kupujícího od smlouvy odstoupit prokazatelně dozvědět. Nestačí tedy pouze zboží nepřevzít. Nepřevzetí zboží není odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne převzetí do dne vrácení zboží:
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jedná-li se o postupné dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o pravidelnou opakovanou dodávku zboží,
 • lhůta 14 dnů končí předáním zboží zpět prodávajícímu (zahrnuje i čas dopravy zpět prodávajícímu).
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • nepředal-li zboží zpět nejpozději 14 dnů od převzetí zboží, viz bod V.2 této smlouvy,
 • nepřevzetí objednané zásilky od dopravce není odstoupení od kupní smlouvy,
 • při poskytnutí služeb, jestli byly splněny s jeho souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího,
 • jde-li o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím na jeho webových stránkách.
 2. Kupující, který odstoupil od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. S vrácením částky je prodávající oprávněn počkat, dokud od kupujícího neobdrží zboží.
 4. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží.
 5. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání.

 

 VI. PŘEPRAVA A DOPRAVA ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Nepřevzetí zásilky od dopravce není odstoupením od kupní smlouvy. Uzavřená kupní smlouva je stále platná a prodávající má v tomto případě právo od ní odstoupit s nárokem na uhrazení vzniklé škody a to zejména na poštovné a dopravu nepřevzatého zboží zpět. Tyto náklady činí 100 Kč / 4 EUR včetně DPH. Částka je splatná do 7 dnů po odeslání výzvy k její úhradě na účet prodávajícího. Po uplynutí doby splatnosti je pohledávka předána inkasní agentuře a částka se může podstatně zvýšit.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že kupující shledá porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí  zásilku od přepravce převzít. S přepravcem o této skutečnosti sepíše záznam o poškozeném obalu zásilky.
 6. Další práva a povinnosti na straně kupujícího i prodávajícího při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující předložit reklamaci např. online zde a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady či vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávající

 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Návrh může podat pouze spotřebitel.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávající
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.02.2020